Privacyverklaring 

OnzeWijk, gevestigd aan de Volkerakstraat 63 B, 1078 XP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
E: info@onzewijk.nl 
T: 020-8889014 
Contactpersoon: B. Stegman 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

OnzeWijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld wanneer u actief benaderd wilt worden, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Het kan zijn dat OnzeWijk ook onderzoek doet naar de meningen van kinderen. OnzeWijk gebruikt de resultaten niet voor marketingdoeleinden of enig ander commercieel doel. Wij zien onze dienst als een adviesdienst en wij vragen de kinderen, indien zij dat willen, naar hun e-mailadres om de kinderen van het resultaat op de hoogte te houden. Als u er echter van overtuigd bent dat wij zonder een goede reden persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onzewijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

OnzeWijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Onderzoek naar meningen van buurtbewoners over bepaalde onderwerpen die actueel zijn in een woonwijk waaronder parkeerbeleid, herinrichting wijk en verkeer. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

OnzeWijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OnzeWijk) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

OnzeWijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevensBewaartermijnReden
E-mailadres Gedurende het project, meestal 3 maanden tenzij anders aangegeven  Uitnodiging deelnemers en controle op dubbelstemmen 
IP-adres Gedurende het project, meestal 3 maanden  Beveiliging en controle op manipulatie eindresultaat  
Delen van persoonsgegevens met derden 

OnzeWijk verstrekt uw gegevens alleen met uw toestemming aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

OnzeWijk gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@onzewijk.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. OnzeWijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

OnzeWijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

OnzeWijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@onzewijk.nl.